меню

укр     рус

Офіційні правила рекламної акції "Затишний подарунок до кредиту"

ТЕРМІНИ:

Банк (Організатор) - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», код ЄДРПОУ: 14352406, місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, вул. Мечникова, 3.

 

1. ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ

1.1. Організатором Акції є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» код ЄДРПОУ: 14352406, місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, вул. Мечникова, 3 (надалі – Банк).

 

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ

2.1. Участь в Акції приймають фізичні особи, що оформили кредит готівкою в рамках продуктів «Кредит готівкою для відкритого ринку» та «Кредит готівкою (для клієнтів діючих зарплатних проектів Банку)»  у період проведення Акції (далі – кредит готівкою), за умови виконання ними умов участі в Акції, що передбачені розділом 4 цих Правил.

2.2. Учасники акції - клієнти Банку-фізичні особи, які у період проведення акції оформили кредит готівкою в рамках продуктів «Кредит готівкою для відкритого ринку» та «Кредит готівкою (для клієнтів діючих зарплатних проектів Банку)» у будь-якому відділенні ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».

2.3. Учасниками Акції не можуть бути:

- фізичні особи-нерезиденти України;

- працівники Організатора Акції, їх близькі родичи (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки).

2.4. Участь в Акції є безкоштовною. Банк не отримує винагороду від Учасників Акції за їх участь в Акції.

 

3. МІСЦЕ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

3.1. Місце проведення Акції: територія України, за виключенням АР Крим, території проведення АТО та території, що не контролюється українською владою.

3.2. Строки проведення: Акція проводиться у період з 04 грудня 2017 року до 03 січня 2018 року включно (далі – Період проведення Акції).

 

4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

4.1. Для участі в Акції та отримання Подарунку, Учаснику акції необхідно у період, визначений згідно з п. 3.2., оформити кредит готівкою в рамках продуктів «Кредит готівкою для відкритого ринку» та «Кредит готівкою (для клієнтів діючих зарплатних проектів Банку)» у будь-якому відділенні ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».

 

5. ПОДАРУНОК АКЦІЇ

5.1. Подарунком в Акції є брендований плед з логотипом ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».

5.2. Право на отримання Подарунку мають перша 1000 (одна тисяча) Учасників Акції, які відповідають вимогам цих Правил та які виконали умови, передбачені п. 4.1 цих Правил. 

5.3. Подарунковий фонд обмежений та становить загальну кількість 1000 (одна тисяча) штук.

5.4. Організатор залишає за собою право збільшити загальний Подарунковий фонд Акції. Якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор повідомляє про них у порядку, визначеному цими Правилами.

5.5. Після передачі Подарунку Організатор не несе відповідальності за їх подальше використання, за неможливість скористатися наданим Подарунком з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання такого Подарунку. Банк не несе гарантійних зобов’язань за Подарунок.

5.6. Банк не несе відповідальності за неотримання Учасником Акції Подарунку з причин, незалежних від Банку.

5.7. Характеристики Подарунку визначаються на розсуд Організатора Акції. Зовнішній вигляд Подарунку може відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах.

5.8. Організатор Акції не компенсує вартість Подарунку іншими засобами (грошовими коштами та інше).

 

6. УМОВИ, ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКУ АКЦІЇ

6.1. На момент отримання Подарунку, Учасник Акції має підтвердити свої персональні дані та надати Організатору паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, і реєстраційний номер облікової картки платника податків (довідки про присвоєння податкового номера), а також інші документи, що може запитати Організатор Акції.

6.2. Місцем вручення Подарунку є відділення Організатора Акції, на якому клієнт оформив кредит готівкою в рамках продуктів «Кредит готівкою для відкритого ринку» та «Кредит готівкою (для клієнтів діючих зарплатних проектів Банку)». Вручення Подарунку Акції здійснюється представниками Організатора в день оформлення кредит готівкою в рамках продуктів «Кредит готівкою для відкритого ринку» та «Кредит готівкою (для клієнтів діючих зарплатних проектів Банку)». Подарунок вручається у робочі години відповідного працюючого відділення Організатора.

6.3. Якщо Учасник Акції відмовляється від Подарунку Акції, Організатор не компенсує вартість Подарунку іншими засобами (товаром/послугами/грошовими коштами та інше).

6.4. Кількість Подарунків обмежена і становить зазначену у даних Правилах кількість. Подарунок Акції обміну та поверненню не підлягає.

 

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКА АКЦІЇ

7.1. Права Учасника Акції:

7.1.1. Ознайомитись з Правилами.

7.1.2. Прийняти участь в Акції у порядку, визначеному даними умовами.

7.2. Обов‘язки Учасника Акції:

7.2.1. Дотримуватись умов Акції у відповідності до даних Правил.

 

8. ПРАВА ТА ОБОВ‘ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА АКЦІЇ

8.1. Права Організатора Акції:

8.1.1. Відмовити в отриманні Подарунку Акції у випадку недотримання Учасником умов Акції.

8.1.2. Здійснити дострокове припинення/зупинення/скасування Акції у порядку, визначеному п. 12.2. цих Правил.

8.2. Обов’язки Організатора Акції:

8.2.1. Надавати Подарунок акції на умовах та у порядку, передбачених цими Правилами.

 

9. ОБМЕЖЕННЯ

9.1. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, та інших непідвладних контролю з боку Організатора Акції обставин.

9.2. Організатор не несе відповідальності у випадку невиконання своїх зобов’язань внаслідок надання Переможцем Акції неповних, застарілих, недостовірних даних (інформації), у т. ч. контактної інформації для зв'язку з ними.

9.3. Якщо Учасник Акції, який має право на отримання Подарунку Акції, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора Акції (у тому числі, але не виключно, не з’явився/ несвоєчасно з’явився для отримання Подарунку Акції, порушив інші умови Правил тощо) не має можливості отримати Подарунок Акції, такий Учасник Акції не має права отримання жодних додаткових Подарунків Акції, компенсацій або інших виплат від Організатора Акції. Організатор не несе відповідальності за неможливість отримати Подарунку Акції Учасником Акції з будь-яких причин, що не залежать від Організатора.

 

10. ІНФОРМУВАННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ ПРО УМОВИ ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ

10.1. Інформація щодо проведення Акції, умови Акції, у тому числі зміни умов проведення Акції, доводяться клієнтам шляхом розміщення Правил Акції на офіційному сайті організатора Акції за посиланням http://creditdnepr.com.ua.

 

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Рішення Організатора Акції з усіх питань, що пов‘язані з проведенням Акції, є остаточними та перегляду не підлягають.

11.2. Організатор Акції залишає за собою право достроково припинити (скасувати), призупиняти проведення Акції та змінювати ці умови.

11.3. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

11.4. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих умов, та/або питань, не врегульованих цими умовами, остаточне рішення про таке тлумачення та/або роз’яснення приймається безпосередньо та виключно Організатором Акції. При цьому таке рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

 

12. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

12.1. Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з офіційними правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними, зобов’язується дотримуватись та виконувати їх і добровільно погоджуються надати Організатору згоду на будь-яке правомірне використання Організатором наданої Учасником Акції для участі в Акції інформації, зокрема, але не виключно, на безоплатне використання його персональних даних, у т. ч. ім’я, прізвища, відеоматеріалів, фотографій, інтерв’ю або інших матеріалів про них з рекламною/маркетинговою метою, у т. ч. право публікації у засобах масової інформації, Інтернеті, будь-яких друкованих, аудіо - та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ та/або із будь-якою іншою метою, а також для надсилання інформації, повідомлень (у т. ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання. При цьому таке використання даних Учасника Акції здійснюється Організатором на безкоштовній основі.

12.2. Організатор не несе відповідальності за захист персональних даних, розміщених самостійно Учасником Акції, від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій.