кредит
рефінанc

доступна сума кредиту до 500 тис. грн.
строк від 12 до 60 міс.
відсутність страхування та разової комісії
Замовити
Зручний розрахунок щомісячного платежу за кредитом
Сума в гривнях
Строк кредиту в місяцях
12 міс.
24 міс.
36 міс.
48 міс.
60 міс.
Отримайте кредит легко, якщо:
Ваш вік:
від 21 до 70 років
Ви:
громадянин України
Маєте при собі:
паспорт та ІПН
Ваш щомісячний платіж лише
Загальна вартість кредиту
Загальні витрати за споживчим кредитом
Реальна річна процентна ставка:
Важливо! Сума розрахунків є орієнтовною.
Інформація про істотні характеристики послуги
з надання кредиту
Замовити
Продукт Кредит готівкою з метою рефінансування кредитів фізичних осіб
Мета отримання кредиту погашення заборгованості за діючими кредитами /позиками, оформленими в інших фінансових установах України, та у разі наявності, погашення заборгованості за діючими Кредитами, оформленими в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» в рамках банківських продуктів: «Кредит готівкою», «Кредитна картка без пільгового періоду», «Кредитна картка з пільговім періодом», та інші споживчі потреби.
Сума Кредиту від 3 000,00 грн до 500 000,00 грн
Строк Кредиту 12, 24, 36, 48, 60 місяців
Процентна ставка, % річних 0,01%
Щомісячна комісія за обслуговування кредитної заборгованості, % від суми кредиту від 2,50% до 4,25%*
* залежить від ризик-профілю клієнта, який визначається Банком відповідно до власних внутрішніх правил
Одноразова комісія за надання Кредиту Відсутня
Додаткові та супутні послуги третіх осіб Відсутні
Нарахування процентів Щомісяця, нарахування процентів відбувається за методом «факт/факт» (до розрахунку приймається фактична кількість днів у місяці та році)
Реальна процентна ставка, % річних від 54,57% до 125,85%
Кількість та розмір платежів, періодичність внесення Кількість та розмір платежів залежить від строку та суми Кредиту
Платежі сплачується щомісячно згідно з Графіком платежів, зазначеним в Кредитному договорі, та включають в себе:
- частину суми Кредиту, котра має бути погашена за розрахунковий період,
- нараховані за розрахунковий період проценти за користування кредитом,
- щомісячну комісію за розрахунковий період.
Оформлення Кредиту відбувається без залучення Кредитного посередника

При бажанні отримання рефінансування кредитів на загальну суму 50 000,00 грн. на термін 12 місяців

  • Загальні витрати за кредитом – 25 502,70 грн;
  • Орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача за весь строк користування кредитом (у т.ч. тіло кредиту, відсотки, комісії) складе 75 502,70 грн.
  • Реальна річна процентна ставка становитиме 125,87%
  • Щомісячний платіж 6 291.89

При бажанні отримання рефінансування кредитів на загальну суму 50 000,00 грн. на термін 60 місяців:

  • Загальні витрати за кредитом – 127 512,71 грн;
  • Орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача за весь строк користування кредитом (у т.ч. тіло кредиту, відсотки, комісії) складе 177 512,71 грн.
  • Реальна річна процентна ставка становитиме 94,70%
  • Щомісячний платіж 2 958.55
Попередження клієнтам – фізичним особам при користуванні послугою

Клієнт повертає суму кредиту, комісії та проценти за користування кредитом відповідно до умов Кредитного договору за банківським продуктом «Кредит готівкою» без застави (в тому числі для цілей рефінансування) в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІРО» для фізичних осіб та вимог законодавства України.

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг)

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

Клієнт може відмовитись від отримання рекламних матеріалів каналами дистанційного електронного обслуговування.

Можливі наслідки в разі невиконання Клієнтом обов'язків за договором

За несвоєчасну сплату нарахованих процентів за користування Кредитом Банк має право стягувати, а Клієнт зобов’язується сплатити Банку за кожен день прострочення пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період такого прострочення, від суми простроченої заборгованості, але не більше 15% від суми простроченої заборгованості.

Клієнт, в разі прострочення сплати заборгованості за Кредитом/нарахованими процентами, на вимогу Банку зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення.

У разі не повернення Суми Кредиту в терміни, встановлені Договором (в дати, передбачені Графіком платежів, в Кінцеву дату повернення Кредиту, або іншу дату, визначену Банком у письмовій вимозі у випадку порушення Клієнтом умов Договору), Клієнт зобов’язаний сплатити Банку проценти за порушення грошового зобов’язання (згідно з ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України) в розмірі передбаченому Кредитним договором

Чи може клієнт відмовитись від отриманого кредиту? Клієнт має право відмовитися від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про споживче кредитування»
Чи повинен клієнт в межах кредитного договору придбавати які-небудь супровідні послуги банку, кредитних посередників та третіх осіб? Ні.
Послуги кредитних посередників відсутні.
Де клієнт може ознайомитись з текстом Публічної пропозиції на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб та типових кредитних договорів? https://creditdnepr.com.ua/umovy-ta-pravyla/pryvatnym-kliyentam/universalnyy-dogovir-bankivskogo-obslugovuvannya-pryvatnym-kliyentam
Де клієнт може ознайомитись з текстом правил (договірних умов) надання споживчого кредиту? Універсальний договір банківського обслуговування клієнтів-фізичних осіб
Порядок роботи зі зверненнями клієнтів
Захист персональних даних

Приєднання клієнта до публічної пропозиції (оферти) передбачає надання його згоди на зазначені умови надання банківських послуг.
Клієнт має право в будь-який момент подати заяву про розірвання Договору банківського рахунку та надання додаткових послуг.
Клієнт може відмовитись від отримання рекламних матеріалів каналами дистанційного електронного обслуговування.
Наслідком невиконання Клієнтом зобов'язань за договором є припинення функціонування поточного рахунка та ділових відносин.
Зміни до Договору, в т.ч. щодо розміру комісій, тарифів, загальних витрат та вартості додаткових та супутніх послуг, можуть бути внесені за згодою Сторін в порядку та на умовах, визначених в Універсальному договорі банківського обслуговування фізичних осіб.
Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг.
Споживач має право відмовитися від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про споживче кредитування».
Наявність кредитних посередників або третіх осіб при розрахунках розміру платежів та бази його розрахунків за кредитним лімітом — відсутні.
Після припинення дії договору про надання банківської послуги, включно у зв'язку із завершенням строку дії, розірванням або виконанням такого договору, клієнт має право звернутися до банку із запитом щодо інформації (довідки), яка стосується виконання сторонами зобов'язань, установлених договором, включаючи інформацію (довідку) про відсутність заборгованості та виконання зобов’язань клієнта за договором у повному обсязі, яку банк надає у формі паперового або електронного документа (за вибором клієнта) протягом п’яти робочих днів із дня отримання банком такого запиту.
Відповідальність клієнта:
1. Клієнт несе наступну відповідальність за порушення своїх зобов'язань з Договором — згідно з умовами такого Договору та законодавства України.
2. За порушення умов Кредитного договору Клієнт на вимогу Банку зобов’язаний сплатити в термін/строк, визначений у вимозі:
— у разі прострочення виконання будь-якого грошового зобов’язання — суму боргу з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення;
— за несвоєчасну сплату нарахованих процентів за користування Кредитом — пеню за кожен день прострочення в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період такого прострочення, від суми простроченої заборгованості за процентами, але не більш ніж 15% від суми простроченої заборгованості за процентами, якщо інше не передбачено умовами Кредитного договору;
— за інші порушення умов Кредитного договору — штрафні санкції, визначені Кредитним договором.
3. Вимога Банку щодо сплати вищезазначених платежів направляється Клієнту відповідно до п. 2.7 Універсального Договору банківського обслуговування фізичних осіб.
4. Сплата пені та штрафу не звільняє Клієнта від виконання інших зобов’язань, передбачених Кредитним договором.
Строк кредиту — 12 місяців. При цьому строк користування кредитом продовжується на кожні наступні 12 місяців, якщо щонайменше як за 30 календарних днів до дати повернення кредиту Банк не повідомить Клієнту про припинення кредитування.
Порядок дій Банку у разі невиконання зобов’язань клієнтом:
1. З моменту виникнення простроченої заборгованості — інформування боржників про наслідки несплати та можливі варіанти врегулювання, взаємодія з боржником щодо погашення простроченої заборгованості.
2. Залучення колекторських агентств для роботи з боржниками.
3. Претензійно-позовне провадження.

Рефінансувати
кредити
Маю поточну протерміновану заборгованість та/або виникало протермінування по кредиту в минулому більше ніж на 3 місяці